Close
logo_irene white

ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξειδικευμένες νομικές συμβουλές

στο εκκλησιαστικό δίκαιο και κανονικό δίκαιο.

“Οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος, ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται”

ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ | ΑΞΙΕΣ

Πέρα από το ήθος, οι αξίες που χαρακτηρίζουν το Γραφείο μας είναι ως εξής:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Αντιμετωπίζουμε με την μέγιστη υπευθυνότητα τις υποθέσεις σας, γιατί σεβόμαστε την άμεση σύνδεση τους με τον ευαίσθητο θεσμό της Εκκλησίας.

 

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Αναγνωρίζουμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε  και διασφαλίζουμε στο μέγιστο βαθμό το απόρρητο των στοιχείων της ανατιθέμενης εντολής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Εφαρμόζουμε συνδυαστικώς πολιτειακή και κανονική νομοθεσία, με σεβασμό στον σημαίνοντα ρόλο της εκκλησιαστικής παραδόσεως.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Σεβόμαστε τους ιερούς κανόνες ως σταθερή αξία και αναγνωρίζουμε την διαχρονική και αέναη συμβολή τους στην οργάνωση του βίου της Εκκλησίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΜΕΛΟΣ

Μέλος σωματείων και Δ.Σ. Ιδρυμάτων, συνεργάτης θεσμών και φορέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξειδικευμένες νομικές συμβουλές

στο εκκλησιαστικό και κανονικό δίκαιο.
τασος
"Η εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στους ειδικούς τομείς του Εκκλησιαστικού και το Κανονικού Δικαίου
σε συνδυασμό με την πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία εγγυώνται την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου."
Dr. Αναστάσιος Κων. Βαβούσκος
Εκκλησιαστικό και Κανονικό Δίκαιο

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1515
Με γνώση και κατάρτιση

Έχοντας περατώσει επιτυχώς προπτυχιακές νομικές σπουδές, μεταπτυχιακές σπουδές τόσο Αστικού Δικαίου όσο και Ορθόδοξης Θεολογίας, καθώς και διδακτορική διατριβή στο Εκκλησιαστικό Δίκαιο απέκτησε ευρεία επιστημονική κατάρτιση και εκπαίδευση, έχοντας το προνόμιο να μπορεί να υπηρετεί επιτυχώς αμφότερα τα γνωστικά αντικείμενα του Εκκλησιαστικού και του Κανονικού Δικαίου, ερμηνεύοντας και εφαρμόζοντας συνδυαστικώς τις δύο δικαιοταξίες.

ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ | LEGAL SERVICE

  • ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  • ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  • ΔΙΚΑΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κανονικό Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων, που η ίδια η Εκκλησία έθεσε μέσῳ των αρμοδίων οργάνων της και των Πατέρων της Εκκλησίας, και οι οποίοι καθορίζουν το οργανωτικό πλαίσιο και τη ορθή λειτουργία των θεσμών της Εκκλησίας του Χριστού και τις σχέσεις της με το πλήρωμά της. Μετά την διάσπαση της ενιαίας Εκκλησίας του Χριστού, έχουμε το Κανονικό Δίκαιο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και το Κανονικό Δίκαιο της Δυτικής Καθολικής Εκκλησίας. Ειδικότερα, το Κανονικό Δίκαιο της Δυτικής Καθολικής Εκκλησίας είναι υπέρ-τοπικό και εφαρμόζεται ενιαίως σε όλη την Καθολική Εκκλησία, ανεξαρτήτως εθνικών συνόρων. Έχει υποστεί κωδικοποίηση και εφαρμόζεται υπό τη μορφή ενός Κώδικα υπό τον τίτλο «Κώδικας Κανονικού Δικαίου», ο οποίος συνετάγη το 1983 κατόπιν αναθεωρήσεως του μέχρι τότε εφαρμοζομένου Κώδικα Κανονικού Δικαίου. Από την άλλη πλευρά, το Κανονικό Δίκαιο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι επίσης Δίκαιο υπέρ-τοπικό και γενικής και καθολικής ισχύος, αφού εφαρμόζεται από όλες τις Εκκλησίες (αυτόνομες ή αυτοκέφαλες), οι οποίες απαρτίζουν την εν γένει Ανατολική Καθολική Εκκλησία, ανεξαρτήτως της κρατικής οντότητας, εντός της οποίας δραστηριοποιούνται. Το Δίκαιο αυτό δεν έχει υποστεί καμία τροποποίηση ή κωδικοποίηση, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση της Εκκλησίας. Παρά ταύτα, είναι απαραίτητη μια διαδικασία ενοποιήσεως και εκσυγχρονισμού του Κανονικού Δικαίου της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, με σεβασμό όμως πάντοτε στην παράδοση της.

Εκκλησιαστικό Δίκαιο είναι το σύνολο των αναγκαστικών κανόνων Δικαίου, διά των οποίων ένα Κράτος εντός της περιοχής της Ορθοδοξίας ρυθμίζει εκάστοτε τα της οργανώσεως και δράσεως της Εκκλησίας εντός των συνόρων του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο υφίστανται τόσα Εκκλησιαστικά Δίκαια, όσα και τα ορθόδοξα Κράτη, τα οποία έχουν αυτοκέφαλη ορθόδοξη Εκκλησία. Υπό αυτό το πρίσμα, στην Ελλάδα ισχύει το Ελληνικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο. Αυτό οφείλεται, αφενός μεν στην ύπαρξη αυτοκεφάλων (ορθοδόξων) Εκκλησιών, αφετέρου δε στην παράδοση, που κληρονόμησε το Βυζάντιο, της παρεμβάσεως της Πολιτείας στα εκκλησιαστικά πράγματα, αρχής γενομένης από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ο οποίος με την Νεαρά: «Περί τῶν ἐκκλησιαστικῶν κανόνων καί προνομίων, ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ἀνεγέρσεως εὐκτηρίου οἴκου ἠ μοναστηρίου, τελέσεως μυστηρίων, ἐμφυτεύσεως καί ὀρφανοτρόφων» επεκύρωσε τις κανονικές αποφάσεις των μέχρι τότε Οικουμενικών και Τοπικών συνόδων, καθιστώντας αυτές τοιουτοτρόπως και πολιτειακό δίκαιο. Συνεπώς, το Εκκλησιαστικό Δίκαιο, καίτοι αυτό καθ’ εαυτό αρμόζει στους κανόνες που η Πολιτεία θέτει, περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς προς την Εκκλησία κανόνες και συνεπώς δύναται να διακριθεί σε υπό ευρεία και υπό στενή έννοια Εκκλησιαστικό Δίκαιο. Συμφώνως προς τα παραπάνω, υπό στενή μεν έννοια Εκκλησιαστικό Δίκαιο είναι το Κανονικό Δίκαιο της Εκκλησίας, υπό ευρεία δε έννοια αυτό (το Κανονικό Δίκαιο) μαζί με τους κανόνες που τίθενται από την Πολιτεία. Υπό αυτήν την έννοια, πηγή θεσπίσεως διατάξεων για τα θέματα της Εκκλησίας δεν είναι μόνον η ίδια η Εκκλησία – όπως είδαμε παραπάνω - αλλά και η Πολιτεία, η οποία όμως κατά την θέσπιση των διατάξεων αυτών λαμβάνει σοβαρώς υπόψιν τις σχετικές κανονικές διατάξεις, επιδιώκοντας την όσο το δυνατόν μέγιστη συμφωνία των δικών της νομοθετικών πρωτοβουλιών με τις αντίστοιχες της Εκκλησίας.

Πλέον αυτών, υπάρχουν στην Ελλάδα και άλλες Εκκλησίες ή, ορθότερα, τμήματα άλλων Εκκλησιών, όπως είναι το τμήμα της Δυτικής Καθολικής και τα τμήματα διαφόρων Διαμαρτυρομένων Εκκλησιών. Στις Εκκλησίες αυτές δεν είναι γνωστός ο θεσμός του αυτοκεφάλου καθεστώτος, για το λόγο αυτό, οι ως άνω Εκκλησίες αποτελούν ενιαίες υπερκρατικές Εκκλησίες. Η Ελληνική Πολι¬τεία λαμβάνει και ως προς τα τμήματα αυτών που λειτουργούν στην Ελλάδα ορισμένα κατά τις περιστάσεις νομοθετικά μέτρα, όταν αυτά αποδεικνύονται απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της ελληνικής έννομης τάξεως. Ήδη, από τον Οκτώβριο του 2014 ισχύει στην Ελλάδα ο ν. 4301/2014 «Oργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις», ο οποίος ρυθμίζει το νομικό καθεστώς των θρησκειών εν γένει στην Ελλάδα αλλά και θέματα που άπτονται του νομικού καθεστώτος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1515
Εμπειρία και εξειδίκευση

Η επαγγελματική ενασχόληση με πολύ ειδικά θέματα του Εκκλησιαστικού και του Κανονικού Δικαίου, που αφορούν στην εκκλησιαστική δικαιοσύνη, στην εφαρμογή των ιερών κανόνων σε νέα για την κανονική νομοθεσία ζητήματα, στο κληρονομικό δίκαιο μοναχών, στο καθεστώς νέων πατριαρχικών σταυροπηγίων, στην πρωτότυπη ερμηνεία του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, διασφαλίζει την επιμελή και άρτια διεκπεραίωση κάθε υποθέσεως.

ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Γραφείο μας ασχολείται με το εξειδικευμένο αντικείμενο του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου

ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την πλήρως εμπεριστατωμένη απάντηση σε ερωτήματα Εκκλησιαστικού και του Κανονικού Δικαίου.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Έχοντας ειδίκευση στον τομέα της εκκλησιαστικής δίκης, αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση των κληρικών στα Εκκλ. Δικαστήρια.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Παρέχουμε ειδική συμβουλή σε περιπτώσεις εμπλοκής κληρικών σε υποθέσεις του κοινού πολιτειακού Δικαίου.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη ιδρυτικών πράξεων και την ίδρυση θρησκευτικών νομικών προσώπων στην Ελλάδα.

ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διεκπεραιώνουμε την κατάρτιση Υπομνημάτων, Εισηγήσεων και Εκθέσεων σε θέματα πανορθοδόξου ή μείζονος ενδιαφέροντος.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Παρέχουμε εξειδικευμένη νομοκανονική υποστήριξη για την σύνταξη Σχεδίου Κώδικα Ιερών Κανόνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

εκδόσεις Μέθεξις

ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξειδικευμένες νομικές συμβουλές

στο εκκλησιαστικό και κανονικό δίκαιο.

Το Γραφείο μας “ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ” δραστηριοποιείται στους τομείς του Εκκλησιαστικού και του Κανονικού Δικαίου, οι οποίοι αποτελούν δύο από τους πλέον ειδικούς και σύνθετους τομείς της επιστήμης του Δικαίου, αφού ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία σε εθνικό και υπερεθνικό αντιστοίχως επίπεδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δηλαδή ενός σημαντικού θεσμού με πρωταγωνιστικό ρόλο παγκοσμίως.

Ως μια πλήρης κοινωνία, η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιμετωπίζει ζητήματα σε σχέση με την διοίκησή της, την διαχείριση της περιουσίας της, την συνύπαρξη των τάξεων του πληρώματος της και την εν γένει συμπεριφορά αυτών, τις διορθόδοξες και πανορθόδοξες σχέσεις της, χωρίς να παραβλέπεται και η ανάγκη προσαρμογής της νομικής της οργανώσεως στις ανάγκες του σήμερα.

εκδόσεις Μέθεξις

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Είμαστε σε μια εποχή εξειδίκευσης. Καθώς οι καιροί έχουν αλλάξει, είναι δυσχερές για ένα δικηγόρο να μπορεί να παρακολουθεί όλους τους τομείς Δικαίου, καθώς και τις συνεχείς νομοθετικές μεταβολές. Το γραφείο μας, επειδή ειδικεύεται αποκλειστικώς στους τομείς του Εκκλησιαστικού και του Κανονικού Δικαίου, μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του για κάθε θέμα των δύο αυτών γνωστικών αντικειμένων. Άλλωστε, έχουμε το προνόμιο της ταυτόχρονης εξειδικεύσεως και στους δύο τομείς, οι οποίοι είναι αλληλένδετοι.

Κατά την ανάθεση της υποθέσεώς σας, θα σας προσδιορίσουμε κατά προσέγγιση και τον χρόνο, που θα απαιτηθεί για την διεκπεραίωσή της. Εάν κατά την διάρκεια χειρισμού της υποθέσεώς σας συμβεί κάτι σημαντικό ή κατά την λήξη του χρόνου διεκπεραιώσεως, δεν έχει ολοκληρωθεί η υπόθεση σας, το Γραφείο μας θα έρθει σε επικοινωνία με σας. Όπως επίσης θα υπάρξει επικοινωνία, εφόσον απαιτείται η παρουσία σας, είτε στο γραφείο μας είτε στο δικαστήριο.

Εάν, όμως, παρά ταύτα, νιώσετε την ανάγκη να επικοινωνήσετε με το Γραφείο μας, μπορείτε να το κάνετε άνευ ετέρου.

Για να αναθέσετε την υπόθεσή σας στο Γραφείο μας, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια. Είτε επιλέξετε την επικοινωνία δια συναντήσεως είτε μέσω email:

Α) εφόσον πρόκειται για παροχή γνωμοδοτήσεως, απαιτείται να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως τα ερωτήματα, που πρέπει να απαντηθούν, ένα σύντομο ιστορικό της υποθέσεως και τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα. Στη συνέχεια, θα σας γνωστοποιηθεί εγγράφως το ύψος της αμοιβής μας και εφόσον συμφωνείτε με αυτό, μας ενημερώνετε εγγράφως και μας δίνετε την εντολή αναθέσεως.

Β) εφόσον πρόκειται για ανάθεση υποθέσεως αρμοδιότητας εκκλησιαστικών δικαστηρίων, απαιτείται να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως ένα σύντομο ιστορικό της υποθέσεώς σας και τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα. Στη συνέχεια, θα σας γνωστοποιηθεί εγγράφως το ύψος της αμοιβής μας, και εφόσον συμφωνείτε με αυτό, μας ενημερώνετε εγγράφως και μας δίνετε την εντολή αναθέσεως.

Γ) για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση, απαιτείται να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως το ζήτημά σας με τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα. Στη συνέχεια, θα σας γνωστοποιηθεί εγγράφως το ύψος της αμοιβής μας, αν αυτό είναι εφικτό, και εφόσον συμφωνείτε με αυτό, μας ενημερώνετε εγγράφως και μας δίνετε την εντολή αναθέσεως.

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε, στο βαθμό που μπορούμε ευλόγως να σας ενημερώσουμε, ποια θα είναι η αμοιβή μας.

Αναλόγως του είδους της υποθέσεώς σας, το ύψος της αμοιβής διαφέρει.

Εφόσον η αμοιβή μπορεί να προσδιορισθεί εξαρχής, αυτή θα σας γνωστοποιηθεί προ της δικής σας συμφωνίας για την ανάθεση της υποθέσεώς σας στο Γραφείο μας.

Εφόσον ο προσδιορισμός της αμοιβής δεν είναι δυνατός, λόγω της φύσεως της υποθέσεως, θα σας γνωστοποιηθεί εξαρχής το θέμα, ούτως ώστε να το γνωρίζετε πριν την ανάθεση της υποθέσεώς σας στο Γραφείο μας.

Δεν χρεώνεται η μελέτη του φακέλου και η εν γένει προκαταρκτική απασχόληση με την ουσία της υποθέσεώς σας, εφόσον το Γραφείο μας αναλάβει την υπόθεση σας.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα υπάρξει χρέωση αμοιβής, το ύψος της οποίας θα σας έχει γνωστοποιηθεί πριν τη μελέτη ή την προκαταρκτική απασχόληση.

Εκτός από τις νομικές αμοιβές, υπάρχουν διάφορα έξοδα που πρέπει να καταβληθούν σε άλλους για την προετοιμασία ή την διεκπεραίωση της υποθέσεώς σας, όπως για παράδειγμα πληρωμές για τη λήψη απαραίτητων αναφορών ή αντιγράφων των απαραίτητων εγγράφων, για την πρόσληψη δικαστικών επιμελητών, για την υποβολή δικογράφων σε εκκλησιαστικό δικαστήριο κ.λ.π.. Γενικά, τα ποσά αυτών των χρεώσεων θα είναι σε άμεση αναλογία με την πολυπλοκότητα της υποθέσεώς σας.

Στην αρχή του χειρισμού της υποθέσεώς σας, θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε για εσάς το ποσό των εξόδων αυτών, που ενδέχεται να προκύψουν για λογαριασμό σας. Θα συζητήσουμε μαζί σας εάν ή πότε θα σας ζητηθεί να μας αποζημιώσετε για αυτές τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό σας για την προώθηση της υποθέσεώς σας.

Όλες οι επισκέψεις στο γραφείο πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν ραντεβού και με ειδική χρέωση. Ενθαρρύνουμε κάθε έναν από τους πελάτες μας να προγραμματίζει συναντήσεις μαζί μας κατά τις  ώρες λειτουργίας του Γραφείου μας. Σε έκτακτη περίπτωση, δύναται η συνάντηση να καθορισθεί και εκτός του πλαισίου των ωρών λειτουργίας του Γραφείου μας.

Αν πρόκειται να κανονισθεί συνάντηση εκτός της πόλεως της Θεσσαλονίκης, διατηρούμε το δικαίωμα να προσθέσουμε επιπλέον χρέωση στην κανονική χρέωση για το ραντεβού. Θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων για την απόφαση σχετικά με την επιπλέον χρέωση.

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ
ΕΡΜΟΥ 1
54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310 555133
info@vavouskos.com